Algemene voorwaarden Your Inner Journey


1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende gesprekken en andere communicatie, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waaronder in ieder geval wordt begrepen consulten, onderzoek- en
 behandelingsovereenkomsten en coachtrajecten.
 
2. Bedrijfsomschrijving 
Your Inner Journey richt zich op coaching, training, workshops en consultancy als bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling. Your Inner Journey is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82748772
 
3. Definities
Opdrachtnemer is Your Inner Journey (hierna: coach / Access BARS practioner). Deze algemene voorwaarden worden gebruikt bij het aanbieden van de diensten van coach / Access BARS practioner. Ontvanger is de klant en/of klanten die gebruik maakt en/of maken van de aangeboden diensten van coach / Access BARS practioner. Alle afspraken die gemaakt worden tussen  coach / Access BARS practioner en cliënt over de aan te bieden diensten worden gezien als overeenkomst. 
   
 4. Uitvoering van de overeenkomst en AVG
1.  Coach / Access BARS practioner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.  Coach / Access BARS practioner heeft jegens de ontvanger een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. De coach / Access BARS practioner kan geen resultaten garanderen.  
2. Door bevestiging van de overeenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden geeft ontvanger  Coach / Access BARS practioner toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van  Coach / Access BARS practioner voor administratieve doeleinden. 
Ontvanger is ervan op de hoogte dat  Coach / Access BARS practioner aantekeningen maakt van de gesprekken met ontvanger uitsluitend met het doel de kwaliteit van (vervolg) gesprekken of consulten met en voor ontvanger te verhogen. Ontvanger kan indien beschikbaar een kopie of foto vragen van de aantekeningen die op ontvanger betrekking hebben.

5. Prijs
 De actuele kosten voor een sessie of behandeling staan vermeld op de website en
 zijn geldig, tenzij anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand zodra een mondelinge of schriftelijke afspraak is gemaakt. 
 
6. Annulering 
Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip via
 een e-mail doorgegeven te worden.
 Voor annulering van een sessie gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 ● Bij een annulering tot 24 uur via een e-mail voor aanvang van een sessie is de
 aanvrager geen kosten verschuldigd.
 ● Bij een annulering binnen 24 uur via de e-mail voor aanvang van een sessie is de
 aanvrager 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.
 ● Indien de aanvrager zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een
 afspraak voor een sessie, is de aanvrager 100% van het bedrag van de sessie
 verschuldigd. De aanvrager zal hiervoor een factuur ontvangen als de sessie nog niet
 is betaald. De aanvrager dient de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum zonder
 enig beroep op verrekening te betalen.
 ● De coach / Access BARS practioner is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande
 afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De coach / Access
 BARS practioner zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip
 aan de aanvrager kenbaar maken. De aanvrager heeft te allen tijden het recht de
 afspraak bij een wijziging door de coach / Access BARS practioner te annuleren
 zonder dat de aanvrager hiervoor kosten aan de coach / Access BARS practioner
 verschuldigd is.

 7. Zorgdragen voor de betaling

 • Ontvanger ontvangt na elke sessie een digitale factuur. Het betalingsverzoek dient

        door de ontvanger vóór het eerstvolgende consult en binnen 14 dagen na de datum                  van de factuur te zijn betaald.

 • Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvanger van rechtswege in verzuim en behoudt de coach / Access BARS practioner zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. opdrachtgever is vanaf dat moment aansprakelijk voor wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van niet betaalde vorderingen op haar/hem, zijnde € 15,00 administratiekosten. Tevens is BTW (21%) verschuldigd over de incassokosten. 
 •  Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van betalingsherinnering niet aan

         zijn/haar verplichtingen dan is de coach / Access BARS practioner zonder nadere
         ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te
         laten uitvoeren. 

 • Eventuele bezwaren over de factuur dient ontvanger binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer. 

 
 
8. Duur en beëindiging

 • De duur van het traject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen  de coach / Access BARS practioner en de ontvanger kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide parijten worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 • Beëindiging kan eenzijdig plaatsvinden door de ontvanger indien hij/zij deze niet langer op prijs stelt of nodig heeft. beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden. 

 
9. Geheimhouding
Beide partijen zullen geheimhouding betrachten van wat is besproken tijdens of in het kader van de sessies. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat hiervoor toestemming is gegeven vanuit de cliënt en/of
de aanvrager. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met
 wettelijke verplichting.
 
10. Aansprakelijkheid en garanties

 •  Een sessie geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan de sessie op basis

         van vrije wil. De aanvrager en/of cliënt kan geen aanspraak maken op de resultaten
         uit het advies of de begeleiding vanuit de sessie.

 •  De coach / Access BARS practioner is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele

         schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook,
         ontstaan door het ontvangen van een sessie. Tenzij je aantoont dat de schade is
        veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

 • De coach / Access BARS practioner is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade,

        emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de aanvrager en/of
        cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de coach / Access BARS practioner.

 •  De aansprakelijkheid van De coach / Access BARS practioner , voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de sessie.
 • De coach / Access BARS practioner   streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.your-inner-journey.nl onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


 11. Contact
 De coach / Access BARS practioner zal naar beste kunenn binnen 72 uur antwoord
 geven op een door de aanvrager gestuurde e-mail.
 
12. Auteursrecht
 De coach / Access BARS practioner blijft eigenaresse van het auteursrecht op het schriftelijke materiaal dat zij verstrekt bij een offerte, overeenkomst of uitvoering van een sessie. gebruik mag alleen met toestemming van  De coach / Access BARS practioner en duidelijke vermelding van haar website. 
   
 13. Nederlands recht
 Op de dienstverlening door de De coach / Access BARS practioner is het Nederlands
 recht van toepassing.